DIENSTEN

Wij verrichten de volgende diensten:
 • Het opstellen van promotie praatplannen voor de duur van 1 jaar voor bedoelde winkelconcentraties
 • Het presenteren daarvan aan het bestuur van de vereniging in kwestie
 • Het aanbrengen van eventuele wijzigingen
 • Het voorleggen van het (eventueel gewijzigde) plan aan de ledenvergadering van betreffende winkeliersvereniging
 • Het na goedkeuring van het plan uitvoering geven daaraan.

N.B.: PMS stelt bedoelde plannen op binnen het daarvoor per winkelconcentratie beschikbare budget en is tijdens de uitvoering van het plan verantwoordelijk voor een stukje budgetbewaking.

Eventuele tussentijdse wijzigingen/aanvullingen worden te allen tijde voorgelegd aan het bestuur dat als enige fiat kan geven voor die eventuele wijziging/aanvulling en de daarmee gepaard gaande budgetoverschrijding. De aan het laatste verbonden extra uren van PMS worden binnen redelijke grenzen door de opdrachtgevers betaald.

TAKEN EN WERKZAAMHEDEN PMS

Het organiseren van een groot scala aan activiteiten voor winkelcentra, waaronder:

 • Modeshows
 • Muziekfestivals
 • Braderieën
 • Workshops
 • Markten (Boekenmarkt/Mineralenmarkt/Creamarkt/Jeugdmarkt/ Antiekmarkt/Kunstmarkt)
 • Thema-activiteiten (Valentijn, Moederdag, Vaderdag, Pasen, Sint, Kerst)
 • Intocht St.Nicolaas
 • Feestweken
 • Jubileumactiviteiten
 • Openingen en heropeningen (b.v. na een renovatie/uitbreiding)
 • Commerciële activiteiten (chequeboekjes, voordeelfolders, eigen krant)
 • Acties i.c.m. Facebook pagina van de klant

Het ten behoeve van voornoemde activiteiten uitvoeren van onderstaande taken/ werkzaamheden:

 • informeren van beleggers, beheerders en belangenvereniging
 • aanvragen vergunningen (Gemeente, Politie, Brandweer, Kamer v.Koophandel)
 • contracteren van artiesten, musici, persoonlijkheden
 • inhuren van attracties (luchtkussens, draaimolens, spellen etc.)
 • inhuren van voorzieningen (tenten, podia, tribunes, afzettingen)
 • samenstellen draaiboeken voor grote evenementen
 • briefen creatieve groep t.b.v. te produceren advertenties, posters e.d.
 • inkopen decoratiemateriaal
 • coördineren decoratie van projecten door terzake kundige bedrijven
 • inkopen actiematerialen bij leveranciers
 • voeren actiegebonden correspondentie (uitnodigingen, bevestigingen, gelukwensen prijswinnaars)
 • verzorgen persinformatie
 • op peil houden archief promotiemiddelen en -mogelijkheden, foto-archief artiesten etc.
 • kostenbewaking
 • uitvoeren mediaplan
 • adviseren van en contacten onderhouden met individuele leden verenigingen
 • zorgen voor goede verstandhouding met bestuur en onderling
 • aanwezig zijn bij evenementen en activiteiten
 • inhaken op actuele en lokale gebeurtenissen (ook concurrerend)
 • beoordelen inzendingen/jurering wedstrijden
 • ontvangen en instrueren gecontracteerde artiesten, musici, personalities
 • het opstellen, uitwerken en zo nodig rondbezorgen (ter bevordering van de contacten met de individuele ondernemers) van Nieuwsbrieven, actie-infobulletins en actiematerialen.

Het (mede) verzorgen c.q. zelfstandig vervaardigen van:

 • advertenties
 • folders
 • informatieborden
 • stickers
 • affiches en raamstroken
 • eigen kranten
 • infobulletins (voor klanten en ondernemers/personeel bestemd)
 • radio en t.v. reclames
 • internetpresentaties
 • Facebook pagina's
 • Twitter accounts.

Het ten behoeve van binnen de belangenverenigingen plaatsvindende vergaderingen verrichten van de navolgende werkzaamheden:

 • het organiseren van bestuurs- en ledenvergaderingen
 • het samenstellen van vergaderroosters
 • het bijwonen en notuleren van bedoelde vergaderingen
 • het zitting nemen in binnen de besturen op te richten commissies(promotie-, internet-, redactiecommissies)
 • bijwonen en notuleren van deze commissievergaderingen.

Het (mede) organiseren van grootschalige evenementen, bedrijfsopeningen en business events:  

 • het voeren van besprekingen met opdrachtgevers, leveranciers, enz.
 • het opstellen en presenteren van offertes
 • het uitwerken van complete draaiboeken
 • het desgewenst verzorgen van vergunningaanvragen, uitnodigingen, persinformatie etc.
 • het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden terzake van vorengenoemde happenings
 • het afronden en plegen van de nodige nazorg, alsmede evalueren van het evenement

Het verrichten van de navolgende secretariaatswerkzaamheden:

 • notuleren vergaderingen, alsmede uitwerken, vermenigvuldigen en verzenden/verspreiden van bedoelde notulen
 • voeren van correspondentie
 • inboeken van facturen, na check aan de hand van budget, en doorzenden ter betaling
 • het zo nodig claimen van schades, in gebreke stellen leveranciers
 • alle overige secretariaatswerkzaamheden.